Pomiar rzeczywistej przepustowości łącza internetowego – narzędzia skryptowe

speed_testPomiar rzeczywistej przepustowości łączy do Internetu przydaje się nie tylko wtedy, gdy chcemy wygrać spór z nieuczciwym dostawcą usług dostępowych. Może przydać się również – a może przede wszystkim – w bardziej pokojowych okolicznościach, na przykład do szeroko pojętej diagnostyki problemów w sieci. Możemy przykładowo badać „wąskie gardła” sieci, identyfikując problemy z przepustowością i czasem odpowiedzi.

Narzędzie, które opracowałem bazuje na oprogramowaniu speedtest, które trzeba zainstalować na komputerze z interpreterem języka Python. Można to uczynić poleceniem:

pip install speedtest

Należy również doinstalować w analogiczny sposób wszystkie niestandardowe moduły przywoływane w kodzie skryptu dyrektywami import, a wśród nich na pewno ‚optparse‚ (do kontroli składni i obsługi parametrów wywołania skryptu) oraz ‚xlwt‚ (do tworzenia i zapisywania danych do arkuszy kalkulacyjnych Excela, nawet jeśli Excelem nie dysponujemy) oraz ‚sched‚ (implementujący funkcje schedulera).

Sposób uruchomienia i działanie widać na poniższym przykładzie:

$ python speed_testing.py -h
Usage:
   _____    _            _
   |_  _|   | |           | |
    | | _ __ | |_ ___ _ __ _ __  ___| |_
    | | | '_ \| __/ _ \ '__| '_ \ / _ \ __|
   _| |_| | | | || __/ | | | | | __/ |_
   |_____|_| |_|\__\___|_| |_|_|_|\___|\__|  _  _
   / ____|          | | | |     | | (_)
   | (___ _ __  ___ ___ __| | | |_ ___ ___| |_ _ _ __  __ _
   \___ \| '_ \ / _ \/ _ \/ _` | | __/ _ \/ __| __| | '_ \ / _` |
   ____) | |_) | __/ __/ (_| | | || __/\__ \ |_| | | | | (_| |
   |_____/| .__/ \___|\___|\__,_| \__\___||___/\__|_|_| |_|\__, |
      | |                        __/ |
      |_| =========== Janusz Nawrat - 2015 ============ |___/


Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 -s NO_SAMPLE, --samples=NO_SAMPLE
            Number of samples
 -t TIME_SAMLPLE, --time_of_sampling=TIME_SAMLPLE
            Time of sampling in seconds

$ python speed_testing.py -s 20 -t 60

   _____    _            _
   |_  _|   | |           | |
    | | _ __ | |_ ___ _ __ _ __  ___| |_
    | | | '_ \| __/ _ \ '__| '_ \ / _ \ __|
   _| |_| | | | || __/ | | | | | __/ |_
   |_____|_| |_|\__\___|_| |_|_|_|\___|\__|  _  _
   / ____|          | | | |     | | (_)
   | (___ _ __  ___ ___ __| | | |_ ___ ___| |_ _ _ __  __ _
   \___ \| '_ \ / _ \/ _ \/ _` | | __/ _ \/ __| __| | '_ \ / _` |
   ____) | |_) | __/ __/ (_| | | || __/\__ \ |_| | | | | (_| |
   |_____/| .__/ \___|\___|\__,_| \__\___||___/\__|_|_| |_|\__, |
      | |                        __/ |
      |_| =========== Janusz Nawrat - 2015 ============ |___/

[*] START: 2015-11-07 15:16:44.333000
[*] Testing in progress...
[+] Pomiar: 00, czas: 2015-11-07 15:17:42.876000, Download: 1.76 Mbit/s
[+] Pomiar: 01, czas: 2015-11-07 15:20:39.877000, Download: 2.01 Mbit/s
[+] Pomiar: 02, czas: 2015-11-07 15:23:37.403000, Download: 2.02 Mbit/s
[+] Pomiar: 03, czas: 2015-11-07 15:26:20.620000, Download: 1.87 Mbit/s
[+] Pomiar: 04, czas: 2015-11-07 15:29:13.463000, Download: 1.79 Mbit/s
[+] Pomiar: 05, czas: 2015-11-07 15:32:18.168000, Download: 1.98 Mbit/s
...
[>] Do you want to extract data do Excel spreadsheet (Y/N)? y
[*] Data extraction started
 1 ; 2015-11-07 15:17:42 ; 1.76 ; 68.145
 2 ; 2015-11-07 15:20:39 ; 2.01 ; 44.712
 3 ; 2015-11-07 15:23:37 ; 2.02 ; 44.823
 4 ; 2015-11-07 15:26:20 ; 1.87 ; 836.417
 5 ; 2015-11-07 15:29:13 ; 1.79 ; 2240.205
...
[*] Results saved also to speedtest_results.xls spreadsheet file

Skrypt uruchamia w określonym parametrem -t cyklu (czas trwania cyklu) procedury pomiaru pasma łącza. Parametrem -s z kolei określona jest liczba cykli składających się na pomiar. Przy pomocy wyrażeń regularnych skrypt w następnym kroku wydobywa z danych wyjściowych tych procedur informacje na temat przepustowości i opóźnienia w czasie odpowiedzi sieci. Te dane zapisuje potem do pliku tekstowego, którego nazwę określa globalna zmienna programu REPORT_FILE. Na koniec pomiaru, w odpowiedzi na monit programu, użytkownik może wyrazić swoja wolę, by zgromadzone dane zapisać także do arkusza kalkulacyjnego w formacie MS Excel.

Skrypt w aktualnej postaci pozyskuje dane na temat przepustowości łącza wyłącznie dla strumienia przychodzącego (downstream transfer), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zmodyfikować go lekko, aby pobierał dane o przepustowości łącza także przy wysyłaniu danych (upstream transfer) do sieci. Te dwie wielkości na pewno będą się istotnie różnić w przypadku łączy z transferem asymetrycznym (na przykład ADSL).

Wspomniana modyfikacja polegałaby na „łapaniu” wielkości wskazującej na ‚upload speed’:

if 'Upload' in line:
  pom += 1
  result = re.sub(r'(^.+?)(\d+.\d+)(.*)', '\g', line)
  print "%2d ; %s ; %s ; %s" % (pom, data, result, opoznienie)
  sheet1.write(pom-1, 0, pom); sheet1.write(pom-1, 1, data); sheet1.write(pom-1, 2, float(result))
  sheet1.write(pom-1, 3, float(opoznienie))

Wspomniany eksport danych do arkusza kalkulacyjnego może służyć różnym celom, na przykład wizualizacji danych, i choć Python posiada dużo własnych tego rodzaju specjalistycznych bibliotek, to Excel wydaje się czasem być najprostszym z istniejących rozwiązań.

Pa przykład można pokusić się o wykreślenie wyników pomiaru w postaci następującego diagramu.

wykres
Kod źródłowy skryptu jest tu:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import sched, re
import time, sys, datetime
import subprocess
from optparse import OptionParser
from xlwt import Workbook

REPORT_FILE = 'speed_report.txt'
WORKSHEET = 'speedtest_results.xls'

def pomiar(id):
  try: 
    proc = subprocess.Popen(['speedtest'], stdout=subprocess.PIPE)
  except:
    print >> sys.stderr, "[!] No speedtest module installed: run 'pip install speedtest'"
    sys.exit(1)
  output = proc.stdout.read()
  speed = re.search(r'(Download:.+)', output)
  try: 
    f = open(REPORT_FILE,'a')
  except:
    print >> sys.stderr, "[!] Problem with opening %s file" % REPORT_FILE
    sys.exit(1)
  
  spd = ""
  if speed:
    spd = speed.group()
  
  print "[+] Pomiar: %02d, czas: %s, %s" % (int(id), datetime.datetime.now(), spd)
  czas = datetime.datetime.now()
  f.write("%s\n" % czas)
  f.write(output)
  f.close()
# end of pomiar()
  
def extract_data_to_excel():
  try:
    book = Workbook()
    sheet1 = book.add_sheet('Pomiary')
  except:
    print >> sys.stderr, "[!] Problem with spreadsheet workbook creation"
    sys.exit(1)

  try:
    with open(REPORT_FILE) as f:
      content = f.readlines()
  except:
    print >> sys.stderr, "[!] Problem with %s file opening" % REPORT_FILE
    sys.exit(1)
    
  print >> sys.stderr, "[*] Data extraction started"
  pom = 0  
  for line in content:
    line = re.sub('\n', '', line)
    date_and_time = re.search(r'(^\d{4}-\d{2}-\d{2})\s+(\d{2}:\d{2}:\d{2})', line)
    
    if date_and_time:
      data = date_and_time.group()
    latency = re.search(r'^Hosted by.+?\[(\d+\.\d+\s+km)\]:.+?(\d+\.\d*).+', line)
    
    if latency:
      # print "[+] Latency: %s" % latency.group(2)
      opoznienie = latency.group(2)
    
    if 'Download' in line:
      pom += 1
      result = re.sub(r'(^.+?)(\d+.\d+)(.*)', '\g', line)
      print "%2d ; %s ; %s ; %s" % (pom, data, result, opoznienie)
      sheet1.write(pom-1, 0, pom); sheet1.write(pom-1, 1, data); sheet1.write(pom-1, 2, float(result))
      sheet1.write(pom-1, 3, float(opoznienie))    
  try:
    book.save(WORKSHEET)  
    print >> sys.stderr, "[*] Results saved also to %s spreadsheet file" % WORKSHEET
  except:
    print >> sys.stderr, "[!] Problem with saving data to %s spreadsheet file" % WORKSHEET
    sys.exit(1)
# end of extract_data_to_excel()
    
if __name__ == "__main__":  

  scheduler = sched.scheduler(time.time, time.sleep)
  usage = u"""
   _____    _            _             
   |_  _|   | |           | |            
    | | _ __ | |_ ___ _ __ _ __  ___| |_            
    | | | '_ \| __/ _ \ '__| '_ \ / _ \ __|           
   _| |_| | | | || __/ | | | | | __/ |_            
   |_____|_| |_|\__\___|_| |_|_|_|\___|\__|  _  _       
   / ____|          | | | |     | | (_)      
   | (___ _ __  ___ ___ __| | | |_ ___ ___| |_ _ _ __  __ _ 
   \___ \| '_ \ / _ \/ _ \/ _` | | __/ _ \/ __| __| | '_ \ / _` |
   ____) | |_) | __/ __/ (_| | | || __/\__ \ |_| | | | | (_| |
   |_____/| .__/ \___|\___|\__,_| \__\___||___/\__|_|_| |_|\__, |
      | |                        __/ |
      |_| =========== Janusz Nawrat - 2015 ============ |___/ 
  """
  parser = OptionParser(usage=usage)
  
  parser.add_option('-s', '--samples', type='int',
           help='Number of samples',
           dest='no_sample', default=0)
           
  parser.add_option('-t', '--time_of_sampling', type='int',
           help='Time of sampling in seconds',
           dest='time_samlple', default=0)
  
  options, args = parser.parse_args()

  if options.no_sample:
    nums = options.no_sample
  else:
    nums = int(raw_input("[>] Number of samples: "))
  
  if options.time_samlple:
    tms = options.time_samlple
  else:
    tms = int(raw_input("[>] Sampling time in seconds: "))
  
  print usage
  # parser.print_help()

  print '[*] START:', datetime.datetime.now()
  print "[*] Testing in progress..."

  for i in range(0,nums-1):
    scheduler.enter(i*tms, 1, pomiar, ('%d' % i,))

  scheduler.run()
  
  if (raw_input("[>] Do you want to extract data do Excel spreadsheet (Y/N)? ").upper()) == 'Y':
    extract_data_to_excel()

Życzę Wam dobrej zabawy z kodem. Mam nadzieję, że skrypt przyda się „sieciowcom”, do grona których mam przyjemność także należeć.

Informacje Janusz Nawrat
Just ordinary man who likes thinking...

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

TOMASZ WEŁNA

artysta grafik | wykładowca

PRACOWNIA OKO

Szkoła Rysunku Malarstwa i Grafiki DR TOMASZA WEŁNY | KRAKÓW | Plac Matejki 10 | tel 691 81 75 74

Piękno neurobiologii

Blog Jerzego Vetulaniego

Teoria muzyki, zasady muzyki, podstawy muzyki

Teoria muzyki, zasady muzyki, podstawy muzyki - czyli to co każdy amator muzyki wiedzieć powinien :)

Personal Development & Inspirations

Przemyślenia i refleksje, którymi warto się podzielić (blog by Janusz Nawrat)

Business IT Cooperation Platform

Biznes i IT - dwa światy, które muszą współdziałać

%d bloggers like this: